Miesto konania Obecný Úrad v Moravskom Sv.Jáne o 10:00 27.03.2022

 

Členskú schôdzu, alebo mestskú konferenciu zvoláva výbor najmenej 15dní vopred s uvedením programu rokovania.

 

Program rokovania :

Prezentácia pr.členov

Odsúhlasenie hlasovaním pr.členov

 

Predsedníctvo:

Vladimír Juriga – Predseda

Milan Šimek – Tajomník

Jozef Zaic  – hospodár

 

-Voľba Mandátovej komisie

-Voľba Návrhovej Komisie

-Voľba Volebnej Komisie

-Kontrola plnenia uznesení – Šimek Milan

-Správa o činnosti MO za rok 2021

-Plán hl.úloh pre rok 2022 – Vladimír Juriga

-Správa o násade rýb – Jozef Zaic

-Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2021 Nižňanský Jozef

-Správa o činnosti kontrolnej komisie – Jozef Faragula

-Diskusia

-Voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov na snem SRZ v zmysle met.pokynov pre konanie čl.schôdzí MO SRZ.

Hlasovanie a výsledky budú uvedené v samostatnej zápisnici.

Návrh uznesenia prednesie predseda Návrhovej komisie.

 

s pozdravom výbor MO SRZ