Predaj povoleniek a bezpečnostné opatrenia

 

Predaj sa uskutoční tak ako bolo napísané  29.12.2020

Predaj bude v čase od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Inštrukcie k predaju :

Povolenku a členský preukaz budete mať v obálke ako aj na papieri napísaný lístok aký chcete, zároveň vložené peniaze za ktoré si kupujete povolenku na rok 2021.

Predaj bude uskutočnený cez okno na ulici. Všetci povinne rúška!!!

Prosíme všetkých aby dodržiavali rozostupy, pokiaľ možno aby čakali v autách a nezhromažďovali sa .

 

tieto opatrenia budú platiť aj pre ostatné plánované predaje:

2.1.2021

9.1.2021

16.1.2021

28.3.2021 – sa uskutočni len predaj členských známok.

 

Výbor MO SRZ

 

Zoznam novoprijatých členov

Zoznam : 

 

Gabriel Palkovič , Martin Mikulič , Ján Malášek , Štefan Soják , Igor Kubisa , Lukáš Vávra , Dominik Celláry , Jakub Stúpal , Filip Stúpal , Štefan Spusta , Kristína Krasňanská , Jovan Vukmirovič, Ivan Mihalovič , Rastislav Malý , Adam Margetíny , Ľudovít Labaš , Štefan Jablonický , Peter Ďuriš , Ondrej Hricka , Peter Čajkovský……

 

lístok si môžu prísť zakúpiť v termínoch :

29.12.2020

2.1.2021

9.1.2021

16.1.2021

Predaj bude v časoch od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Samozrejme pokiaľ by sa niečo zmenilo pre protipandemické opatrenia budeme ihneď informovať .

Bližšie info budeme mať v pondelok 21.12.2020 .

 

Verím že , každý kto bol prijatý do našej MO , prichádza k nám len s tými najlepšími úmyslami a že bude dodržiavať zákony, vyhlášky a stanovy SRZ.

Predaj povoleniek pre rok 2021

Predaj povoleniek pre rok 2021 sa uskutoční v dňoch:

29.12.2020

2.1.2021

9.1.2021

16.1.2021

28.3.2021 – sa uskutočni len predaj členských známok.

Predaj bude v časoch od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu.

 

Žiadosti o prijatie do MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján sa podávajú len do 15.12.2020.

žiadosť sa podáva len elektronicky na mail MO SRZ : info@mosrzsekulejany.sk

Prihlášku za člena MO SRZ nájdete v časti dokumenty na stránke MO SRZ

Prihláška za člena SRZ

Novoprijatých uchádzačov do MO SRZ budeme vopred informovať.

Cenník povoleniek na rok 2021:

dospelí………………………………………..80 eur

Dospelí so zľavou + ženy……………….75 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60…………65 eur

Mládež ……………………………………….55 eur

Zväzové………………………………………120 eur

Deti 6-15……………………………………..15 eur

Deti zväzové………………………………..25 eur

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………100 eur

Hosťovacie povolenie………………deti 3-14 týždenné……………………….. 5 eur

Dospelý denná……………………………..20 eur

Dospelá týždenná…………………………80 eur

Z dôvodu pandémie COVID-19 môžu nastať zmeny v termínoch predaja povoleniek o čom budete vopred informovaní

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján….

Predbežný predaj povoleniek pre rok 2021

1.Vážení rybári rybárky……

Blíži sa nám koniec roka a stým aj povinnosť odovzdávania úlovkových lístkov. Každý člen ktorý si príde zakúpiť povolenku na rybolov pre rok 2021 bude zároveň odovzdávať úlovkový lístok za rok 2020. Člen MO ktorý neodovzdá UL nebude mu vydaná nová povolenka. Preto ešte raz upozorňujem …..starý UL za rok 2020 sa bude odovzdávať pri zakupovaní povolenky na rybolov 2021, nenoste UL na rybársky dom a ani ho neposielajte poštou. Tak isto upozorňujem aj na vypísanie UL. Člen MO ktorý nebude mať správne vypísaný UL bude si priplácať 5 euro na zarybnenie.

Predbežný predaj bude v dňoch 29. 12. 2020

02. 01. 2021

09. 01. 2021

16. 01. 2021

Predaj 28. 03. 2021 je len pre rybárov ktorý si chcú zaplatiť len členskú známku.

 

Žiadam členov MO ktorý chcú loviť ryby do 31.12. 2020 nech si prídu zakúpiť  povolenku  až 2. 1. 2021

Ceny členskej známky a úlovkového lístka budú vopred oznámené.

Hospodár MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján

Zaic Jozef….

Informácia ohľadom platných opatrení v súvislosti s pandémiou Covid19.eml

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

 

aktuálne je vyhlásený na území Slovenskej republiky núdzový stav. Tento bol vyhlásený Uznesením Vlády SR č. 268/2020 Z. z. a predĺžený do 29.12.2020 Uznesením Vlády SR č. 315/2020 Z. z.

Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie Vlády SR č. 284/2020 Z. z., ktorým bolo obmedzené právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Z toho vyplýva, že právo pokojne sa zhromažďovať si môžu osoby uplatňovať v počte nižšom, alebo rovnom ako 6 osôb. Je potrebné uviesť, že v prípade výkonu rybárskeho práva sa nejedná o výkon zhromažďovacieho práva. Nie je ale možné usporadúvať akékoľvek rybárske súťaže, prípadne iné podujatia. Rybačka samotná nie je obmedzená, je ale naďalej potrebné dodržiavať platné hygienické opatrenia (rúško, odstup, hygiena rúk).

 

V prípade konania členských schôdzí, aj na tie sa vzťahuje zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb. Dovoľujeme si dať do pozornosti § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý dal možnosť kolektívnym orgánom právnických osôb, založených podľa predpisov občianskeho a obchodného práva možnosť v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

Z toho vyplýva, že konanie členskej schôdze môže byť nahradené korešpondenčným hlasovaním, prípadne elektronickým hlasovaním. Na hlasovanie sa použijú primerane ustanovenia § 190a – 190d Obchodného zákonníka. V prípade, ak sa OZ SRZ rozhodne využiť korešpondenčné hlasovanie v súlade s vyššie uvedenými pokynmi, je treba požadovať od členov úradne osvedčený podpis na hlasovacom lístku (§190a ods. 5 ObZ). Tým sa predíde možným problémom s priebehom korešpondenčného hlasovania.

 

V prípade, ak by nemohlo dôjsť k vykonaniu členskej schôdze korešpondenčne/elektronicky, odporúčame Vám v súlade s § 16 Stanov SRZ vykonať schôdzu výboru (max. 6 osôb), alebo predsedníctva výboru (max. 6 osôb), na ktorom sa rozhodne o naliehavých záležitostiach, ktoré neznesú odklad.

 

Spomenuté ustanovenia Obchodného zákonníka:

 • 190a Korešpondenčné hlasovanie

(1) Spoločnosť môže v stanovách upraviť právo akcionárov hlasovať korešpondenčne. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

(2) Korešpondenčné hlasovanie sa vykonáva prostredníctvom hlasovacieho lístka.

(3) Hlasovací lístok musí obsahovať aspoň tieto náležitosti:

 1. a) názov a sídlo akcionára, ktorý je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko, miesto podnikania alebo bydlisko akcionára, ktorý je fyzickou osobou; v prípade účasti na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia rovnako údaje o osobe splnomocnenca,
 2. b) počet akcií, ich menovitú hodnotu a podobu, ako aj označenie, či akcie znejú na meno alebo na doručiteľa, ak spoločnosť vydala akcie v oboch formách, a počet akcií na doručiteľa a počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva,
 3. c) označenie programu valného zhromaždenia, ku ktorému sa predmetný hlasovací lístok vzťahuje, s uvedením dňa jeho vyhotovenia, spôsobu hlasovania akcionára ku všetkým bodom programu a návrhom uznesení valného zhromaždenia,
 4. d) miesto, dátum a čas vyhotovenia hlasovacieho lístka,
 5. e) iné skutočnosti súvisiace s výkonom práva hlasovať.

(4) Spoločnosť môže vydať vzor tlačiva hlasovacieho lístka. Na zmenu stanov súvisiacu s vydaním alebo zmenou vzoru tlačiva hlasovacieho lístka sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

(5) Pravosť podpisu akcionára alebo splnomocnenca na hlasovacom lístku podľa odsekov 2 a 3 musí byť úradne osvedčená.

 • 190b

(1) Pri korešpondenčnom hlasovaní možno hlasovací lístok doručiť iba do vlastných rúk podľa osobitného predpisu, náhradné doručenie podľa osobitného predpisu je vylúčené. Skutočnosť, že poštová zásielka obsahuje hlasovací lístok, musí byť na obálke jasne a viditeľne vyznačená.

(2) Poštovú zásielku s hlasovacím lístkom môže otvoriť len osoba poverená sčítaním hlasov za prítomnosti jedného overovateľa zápisnice valného zhromaždenia, a to len na rokovaní valného zhromaždenia bezprostredne pred hlasovaním. Hlasovacie lístky sú prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

(3) Poštová zásielka obsahujúca hlasovací lístok, ktorým akcionár vykonáva svoje hlasovacie právo podľa § 180 ods. 1, musí byť spoločnosti doručená podľa odseku 1 najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

 • 190c

(1) Korešpondenčne hlasovať môže aj splnomocnenec zastupujúci akcionára na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec je povinný pripojiť k hlasovaciemu lístku, ktorým sa vykonávajú hlasovacie práva spojené s akciami, aj splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

(2) Na skôr vykonané korešpondenčné hlasovanie sa neprihliada, ak sa akcionár zúčastní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia. Uvedené platí rovnako, ak spoločnosť umožní svojim akcionárom výkon práva účasti na valnom zhromaždení a práva hlasovať prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d.

(3) Odmietnutie prevzatia poštovej zásielky s vyznačeným korešpondenčným hlasovaním podľa § 190b ods. 1 je dôvodom, pre ktorý súd vyhlási uznesenie valného zhromaždenia za neplatné na základe návrhu akcionára, ktorého zásielku spoločnosť odmietla prevziať.

(4) Ak boli spoločnosti po sebe doručené poštové zásielky s hlasovacími lístkami obsahujúcimi hlasovanie toho istého akcionára k tomu istému bodu programu alebo návrhu uznesenia valného zhromaždenia, pre určenie výsledku hlasovania valného zhromaždenia je rozhodujúci ten hlasovací lístok, ktorý je podľa uvedeného dátumu a času vyhotovený najneskôr.

 • 190d Účasť a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov

(1) Spoločnosť môže v stanovách povoliť účasť na valnom zhromaždení a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov. Zmena podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov podlieha rovnako súhlasu trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

(2) Ak spoločnosť umožní akcionárom účasť na valnom zhromaždení a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, každý výkon hlasovacieho práva akcionára musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorého kvalifikovaný certifikát musí spĺňať podmienky, ktoré sa vyžadujú v styku s orgánmi verejnej moci, a opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Za akcionára, ktorý je právnickou osobou, podpisuje právny úkon, ktorým dochádza k výkonu práva hlasovať, osoba oprávnená konať v mene akcionára. Spoločnosť je povinná uskutočniť všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov.

(3) Výkon hlasovacieho práva, ktorý bol urobený prostredníctvom elektronických prostriedkov a spĺňa podmienky podľa odseku 2, môže byť zmenený akcionárom na rokovaní valného zhromaždenia, na ktorom sa akcionár zúčastní osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia. Ak akcionár urobí nové hlasovanie počas prenosu rokovania valného zhromaždenia v reálnom čase, na skôr vykonané hlasovanie sa neprihliada.

(4) Ak spoločnosť umožní akcionárom hlasovať na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, je povinná prijímať hlasy prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Podrobnosti o postupe orgánov spoločnosti a akcionárov pri realizácii ich práv podľa odseku 1 prostredníctvom elektronických prostriedkov upraví spoločnosť vo svojich stanovách. Náklady súvisiace so sprístupnením rokovania valného zhromaždenia podľa odseku 1 znáša spoločnosť okrem nákladov, ktoré vzniknú na strane akcionára v dôsledku výkonu hlasovacieho práva prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa odseku 2.

(5) Na obsahové náležitosti prejavu vôle, ktorý je výkonom hlasovacieho práva, urobeného prostredníctvom elektronických prostriedkov sa ustanovenie § 190a ods. 3 použije rovnako.

(6) Na priebeh hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov sa primerane použije ustanovenie § 190b ods. 1 poslednej vety.

(7) Spoločnosť bez zbytočného odkladu potvrdí prostredníctvom elektronických prostriedkov prijatie hlasov tomu, kto vykonal hlasovacie práva na valnom zhromaždení podľa odsekov 1 až 6; ustanovenie odseku 2 prvej vety sa použije rovnako.

 

Spomenuté ustanovenia Stanov SRZ:

 • 16 Predsedníctvo výboru
 1. Predsedníctvo výboru je zložené z predsedu, podpredsedu, tajomníka, rybárskeho hospodára a v prípade potreby z ďalších členov výboru.
 2. Predsedníctvo výboru riadi činnosť miestnej organizácie alebo mestskej organizácie medzi schôdzami výboru.
 3. Predsedníctvo rozhoduje o naliehavých záležitostiach, ktoré neznesú odklad a svoje rozhodnutia predkladá výboru na schválenie na jeho najbližšej schôdzi.
 4. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. Schôdze predsedníctva zvoláva predseda, podpredseda alebo tajomník. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 5. Predsedníctvo výboru MO v počte 4 až 9 členov volí výbor MO, predsedníctvo výboru MsO v počte 5 až 11 členov volí výbor MsO.

 

 

Mgr. Barbara Schlesingerová

Odbor organizačno – právny

SRZ Rada – Žilina

 

Zarybnenie a zákaz lovu kapra

Dňa 30.10.2020 prebehlo zarybnenie kaprom a amurom: Štrkovisko Lúčky 2-3600-1 a Štrkovisko Oširíd 2-3840-1, tu platí zákaz lovu kapra do 26.11.2020.

Zarybnenie Štrkovisko Lúčky 2-3600-1 : 

Kapor 55q, z toho 10q išlo do starej šutrovne

Amur 5q

 

Zarybnenie Oširíd 2-3840-1 :

Kapor 25q

 

 

s pozdravom

MO SRZ

Zákaz vychádzania a rybolov

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ,

na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám
dovoľujeme odporučiť nasledovné k lovu rýb.

Od soboty 24.októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz
vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v
prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci
územia mesta.

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j.
územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti
(mimo intravilánu).Tvoria najmä ho poľnohospodárske a lesné
pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené
sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy ap.) alebo
hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.).

Pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a okres
Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie
preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V
prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj
bez testu na ochorenie Covid-19.

Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný,
vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej
nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov
rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že počas pobytu v prírode  v
extraviláne obce platí:

– zákaz zhromažďovania,

– zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy v počte nad 6 osôb,

– povinnosť za určitých podmienok mať prekryté horné dýchacie
cesty (Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To platí
v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež mimo nich. Rúško nie
je povinné nosiť mimo zastavaných častí obcí a miest, ak je
vzdialenosť od cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej
domácnosti viac ako 5 metrov.)

Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho
zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených
opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie
§ 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018
Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.

Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú
vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej
vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi
sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na
menšej vzdialenosti.

Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby
dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme
ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti
a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.

PETROV ZDAR !

S pozdravom

_Mgr. Barbara Schlesingerová_

_vedúca organizačno-právneho odboru_

_Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina_

Dotazník – Brigády – Hlasovanie

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Sekule-Moravský Svätý Ján

Vážení priatelia rybári

ako ste už sami zistili, tak Pandémia COVID-19  neumožnila tento rok vykonanie VČS . Treba sa prispôsobiť a vydržať . Nakoľko neni možnosť sa teraz stretnúť a prebrať niektoré záležitosti osobne, tak MO sa rozhodla touto cestou a prostredníctvom internetu vytvoriť Hlasovanie formou dotazníku ohľadom Brigád a ich ďalšieho smerovania.

Dotazník je tvorený formou 3 otázok a jednej doplnkovej otázky, kde je možnosť v prípade iného názoru(poprípade iný návrhu člena MO SRZ) sa vyjadriť .

Dotazník, aby bol platný, tak musia byť odhlasované všetky 3 otázky , a na konci dotazníka je treba uviesť celé meno, adresu a dátum narodenia. Každý člen MO SRZ môže hlasovať, len raz a vyplnený dotazník , ktorý nebude obsahovať celé meno, adresu a dátum narodenie, bude branný, ako neplatný. Tieto osobné údaje budú slúžiť, len pre potreby MO SRZ  Sekule-Moravský Svätý Ján. Z jednej emailovej adresy je možnosť viacnásobného hlasovania, aby sa ku tomu mohli vyjadriť aj členovia MO SRZ, ktorý nemajú možnosť, poprípade zručnosť dostať sa na internet.

Hlasovanie bude prebiehať od 19.10.2020 do 30.11.2020, následne po tomto termíne bude hlasovanie ukončené a vyhodnotené.

Výsledky hlasovania budú uverejnené na of.stránke MO SRZ  Sekule-Moravský a facebooku

Link na Hlasovanie  :   https://forms.gle/8mYtskhoGBTgLNtYA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Priebežné zverejňovanie výsledkov nieje možné, pretože kvôli zachovaniu vierohodnosti hlasovania a platnosti hlasovania musí každé hlasovanie obsahovať celé meno, adresu a dátum narodenie, tak MO SRZ  Sekule-Moravský Svätý Ján je povinné dodržiavať  :

Zákon č. 18/2018 Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

link na zákon :

https://www.epi.sk/zz/2018-18

 

Po ukončení hlasovania bude vypracovaná správa v papierovej forme o celom hlasovaní so založením, každého platného hlasu a bude uložená v priestoroch rybárskeho domu MO SRZ  Sekule-Moravský Svätý .

 

 

Výbor MO SRZ

 Sekule-Moravský Svätý Ján

Oznam

Z dôvodu vírusu covid-19 a vládneho nariadenia sa ruší brigáda 17.10.

Usmernenie ohľadom konania ČS/MK a rybárskych pretekov

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

dňa 01.10.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým Úrad verejného zdravotníctva okrem iného upravil aj obmedzenia hromadných podujatí športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Podľa písm. B) uvedeného opatrenia všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

V súlade s uvedeným opatrením, je teda možné usporiadať rybárske preteky iba v prípade, že sa na nich zúčastní maximálne 50 osôb v jednom okamihu. Do uvedeného maximálneho počtu sa zarátavajú všetky zúčastnené osoby, teda aj organizátori, rozhodcovia a pod. Konanie pretekov je teda možné v prípade, ak vie organizátor splniť podmienku maximálneho počtu osôb spolu s ďalšími hygienickými opatreniami (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, odstupy).

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav dôrazne vystríhame pred nedodržiavaním uvedeného opatrenia, keďže usporiadateľovi hromadného podujatia, ktorým by došlo k porušeniu hore uvedeného opatrenia hrozí pokuta za správny delikt vo výške do 20.000 EUR.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Kancelária  tajomníka SRZ

Brigády 2020

Termíny Brigád
17.10
31.10
14.11
Bude brigáda. Štart 08:00h. na rybárskom dome (Lúčky) a koniec 12:00h. Potrebné je si priniesť aspoň jednu z nasledujúcich vecí (pílky, nožnice, sekerka,hrable,lopaty.) Kto môže priniesť viac vecí  môže.?

TREBA SI PRINIESŤ AJ RYBÁRSKE LÍSTKY.

Výročná členská schôdza

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Sekule-Moravský Svätý Ján

OZNAM  

Výročná členská schôdza sa z dôvodu nariadenia vlády SR. ruší !!!

                                                                              Výbor MO SRZ

 Sekule-Moravský Svätý Ján

Brigáda MO SRZ Selkule-Moravský Sv.Ján

Termíny Brigád
12.9.
26.9.
17.10.
Bude brigáda. Štart 08:00h. na rybárskom dome (Lúčky) a koniec 12:00h. Potrebné je si priniesť aspoň jednu z nasledujúcich vecí (pílky, nožnice, sekerka,hrable,lopaty.) Kto môže priniesť viac vecí  môže.?Brigáda je POVINNÁ!

Detské RYBÁRSKE PRETEKY-Lúčky

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján oznamuje svojim členom , že : 1. Augusta 2020 sa uskutočnia detské rybárske preteky na štrkovisku Lúčky. Prezentácia začne od 7:30 do 8:30 na rybárskom dome. Štart začne 8:30 . Koniec pretekov 12:00.  Rozdelenie v do dvoch kategórii deti od 3 do 6 rokov chytajú na bič a deti od 6 do 15 rokov môžu chytať na 1 udicu s navijakom.  Obe kategórie musia byť v sprievode rodiča, alebo zodpovedného dospelého.  … Štartovné 0€ . Pripravená bude živá muzika, tombola a bohaté občerstvenie (ryby, guláš, fašírky z ryby).

RYBÁRSKE PRETEKY-Oširíd

 

MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján oznamuje,že RYBÁRSKE PRETEKY-Oširíd sa uskutočnia v dňoch 26.06.2020 až 28.06.2020.

Štrkovisko Oširíd bude z dôvodu konania sa rybárskych pretekov od 26.6 od 00:00 do 28.6 uzatvorené.(zákaz kúpania sa a lovu rýb). Namiesto kúpania sa môžete prísť osviežiť do nášho bufetu,kde bude zaobstaraný široký výber občerstvenia.

Posledný predaj rybárskych lístkov a členských známok !

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján oznamuje svojim členom, že dňa 17.04.2020  od 16:00 do 18:00 sa uskutoční Posledný predaj rybárskych lístkov a členských známok na Rybárskom dome MO SRZ .

-každý člen musí mať v obálke rybársky lístok s príslušnou hotovosťou presne.

-do areálu bude vpustený len človek s rúškou, alebo inou ochranou dýchacích ciest a v rukaviciach.

-po príchode do areálu je nutné dodržiavať min.odstup 2 metre od druhej osoby.

Ďakujeme za pochopenie

Oznam, predaj povoleniek 08.04.2020 sa odkladá !

MO SRZ Sekule-Moravský Sv.Ján oznamuje svojim clenom, ze predaj 08.04.2020 sa odkladá kôli obmedzeniu pohybu počas velkej noci v platnosti od 08.04 do 13.04.

 

ďakujeme za pochopenie